Algemene voorwaarden

 © [1]

1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten die Evocaat aanbiedt. Door gebruik van één of meerdere van deze Diensten, kosteloos of betalend, aanvaardt de Aanbieder deze algemene voorwaarden.

1.2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. De bijzondere voorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden.

1.3. Evocaat mag op elk moment de algemene en bijzondere voorwaarden wijzigen of aanvullen. De nieuwe voorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing van zodra ze op het onlineplatform gepubliceerd zijn.

2. Wie zijn wij?

Wij zijn Evocaat

Vennootschapsnaam: Evocaten BV

Gevestigd te België, 9000 Gent, Krijgslaan 47

KBO 0725.596.127

BTW BE0725.596.127

info@evocaat.be

Evocaten lobby: erkenningsnummer Belgisch Federaal Parlement 2019/90

3. Definities

3.1. Evocaat: www.evocaat.be is een onlineplatform waarop algemene en juridische informatie ter beschikking wordt gesteld door Aanbieders aan Bezoekers en waarop Bezoekers in contact kunnen komen met een op Evocaat geregistreerde Aanbieder.

3.2. De Bezoeker: iedere persoon die surft naar het onlineplatform www.evocaat.be en toegang neemt tot de digitale inhoud.

3.3. De Gebruiker: iedere Bezoeker die op het onlineplatform www.evocaat.be na registratie toegang neemt tot de dienst ‘quiz’. Het gebruikersaccount wordt aangemaakt door het invullen van het onlineformulier en het kiezen van een gebruikersnaam en paswoord.

3.4. De Aanbieder: iedere ondernemer die zich registreert met een account.

3.5. Diensten: alle vormen van dienstverlening die Evocaat aanbiedt aan de Bezoekers via het onlineplatform www.evocaat.be. Onder meer de diensten ‘quiz’ , ‘doe het zelf’ en ‘vind een advocaat’.

4. Visie

Evocaat is een onlineplatform dat samen met Aanbieders de Bezoeker – burgers, ondernemers en overheden - informeert over hun rechten en plichten om zelfstandig hun problemen op te lossen en waar dit niet kan de Bezoeker doorverwijst naar de contactgegevens van de Aanbieders.

Evocaat is meer dan een juridische zoekplek, onze werking is net even wat anders.

Evocaat wil Bezoekers helpen hun weg te vinden en hen verrassen met eenvoudige oplossingen.

Evocaat wil Aanbieders de mogelijkheid bieden hun diensten te verlenen, alleen of samen met anderen. Evocaat wil samenwerken om te groeien, aan eenieder de kans geven diensten aan te bieden. Wij willen u sterker maken door het vertrouwen in u te ondersteunen.

Samen wil Evocaat het enorme informatiegebrek bij de burger, de ondernemer en de overheid verhelpen.

5. Diensten voor Bezoekers

5.1. Evocaat biedt de Bezoeker een online platform aan waar eenieder vrij toegang heeft tot informatie en documenten van Aanbieders. De opgestelde documenten zijn kosteloos te raadplegen en af te drukken zonder het aanmaken van een account als Gebruiker.

5.2. De Bezoeker is vrij contact op te nemen met een Aanbieder uit het overzicht dat Evocaat biedt. De keuze van de Aanbieder ligt volledig in handen van de Bezoeker die hiervoor uitsluitend verantwoordelijk is.

5.3. Evocaat is geen partij bij de overeenkomst die wordt afgesloten tussen de Bezoeker en de Aanbieder nadat zij met elkaar in contact gekomen zijn op het onlineplatform.

5.4. Evocaat ontvangt geen enkele vergoeding bij het tot stand komen van een overeenkomst tussen een Bezoeker en een Aanbieder.

5.5. Iedere Bezoeker kan kosteloos een account aanmaken voor de toegang tot dienst ‘quiz’.

6. Intellectuele eigendom

De vormgeving en inhoud van Evocaat is beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. De Bezoeker mag de inhoud weergeven, kopiëren en verspreiden zonder voorafgaande toestemming van Evocaat mits het nakomen van volgende voorwaarden:

  • geen wijziging van inhoud en vorm;
  • steeds vermelding van de bron: www.evocaat.be;
  • met de duidelijke vermelding van de publicatiedatum.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Evocaat zal alle redelijke en noodzakelijke maatregelen nemen om naar best vermogen haar diensten te verlenen aan de Bezoeker maar kan nooit garanderen dat Evocaat steeds beschikbaar en toegankelijk zal zijn. Alle handelingen van Evocaat zijn middelenverbintenissen.

7.2. Evocaat kan op geen enkele manier instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. Evocaat, noch haar medewerkers kunnen aansprakelijk gesteld worden door de Bezoeker voor eventuele schade ontstaan op welke manier dan ook door toepassing, onvolledigheid of onjuistheid van de informatie op het onlineplatform. Evocaat behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen aan te brengen of gepubliceerde informatie te verwijderen.

7.3. De inhoud van gepubliceerde documenten (artikels, modellen, brochures, handleidingen, stappenplannen,…) op Evocaat kunnen niet beschouwd worden als een persoonlijk juridisch advies op maat van de Bezoeker.

7.4. Evocaat kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de informatie noch voor de inhoud van een website waarnaar u als Bezoeker wordt verwezen via de links op het onlineplatform. Het surfen naar en het gebruik maken van andere websites gelinkt aan het onlineplatform www.evocaat.be is steeds op eigen risico van de Bezoeker en valt geheel onder de verantwoordelijkheid van de betreffende websites en hun verantwoordelijken.

7.5. Evocaat kan door de Bezoeker niet aansprakelijk gesteld worden voor de overeenkomst die de Bezoeker met de Aanbieder heeft gesloten. De Aanbieders treden op als geheel onafhankelijke professionelen.

7.6. Evocaat kan door de Bezoeker nooit verantwoordelijk gehouden worden voor het handelen en nalaten van de Aanbieder.

8. Nietigheid

Mocht een voorwaarde van de algemene voorwaarden deels of geheel niet rechtsgeldig zijn, dan zal dit de overige voorwaarde onverkort laten. In dit laatste geval zal de nietige voorwaarde, indien mogelijk, vervangen worden door een rechtsgeldige voorwaarde waarvan het operationeel en economisch effect zoveel mogelijk beantwoordt aan de nietige voorwaarde.

Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door één van de partijen houdt geenszins een afstand van recht in. 

9. Geschillen

Indien u een klacht heeft, laat ons dit zo snel mogelijk weten via info@evocaat.be.

Alle geschillen worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Eventuele betwistingen kunnen enkel voor en door de rechtbanken te Gent (België) ingeleid en behandeld worden maar pas na het doorlopen van een minnelijke of gerechtelijke bemiddelingsprocedure.

[1] Van Evocaat

Achter de schermen zijn wij druk aan het werk om dit platform te optimaliseren!

Wist u dat ons platform voortdurend in opbouw is? Zo kunnen wij u continu ondersteunen met actuele informatie!