Privacy Beleid

PRIVACYVERKLARING 

BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS


ALGEMEEN

Uw privacy is belangrijk voor BV EVOCATEN, met zetel te België, 9000 Gent, Krijgslaan 47

KBO 0725 596 127, info@evocaat.be

Deze privacyverklaring is van toepassing voor de website www.evocaat.be en haar contacten met bezoekers en gebruikers van welke aard ook.

Deze privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die BV EVOCATEN verzamelt, alsook over de wijze waarop BV EVOCATEN deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze privacyverklaring te lezen samen met het cookiebeleid van BV EVOCATEN.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

BV EVOCATEN verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons geeft:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP-adres;
 • overige persoonsgegevens die u actief geeft, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, door correspondentie, telefonisch of op andere wijze;
 • locatiegegevens;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • internetbrowser en apparaattype;
 • bankrekeningnummer.

Ook anderen kunnen aan BV EVOCATEN persoonsgegevens van u bezorgen.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@evocaat.be, dan verwijderen wij deze informatie.


DOEL VAN DE VERWERKING


BV EVOCATEN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • u informeren over diverse problemen;
 • u informeren over de diensten die wij aanbieden;
 • u de mogelijkheid bieden een account aan te maken;
 • u contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren;
 • het afhandelen van uw betaling;
 • verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • goederen en diensten aan u af te leveren;
 • BV EVOCATEN analyseert uw gedrag op de website om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • BV EVOCATEN verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

BV EVOCATEN wil benadrukken dat zij steeds tracht te handelen in overeenstemming met de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen voor wat betreft de verwerking van hun persoonsgegevens en het vrij verkeer hiervan en volgens de geldende Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

BV EVOCATEN vraagt vooraf uw akkoord voor het gebruik van uw persoonsgegevens dan andere redenen dan deze vermeld in haar privacyverklaring.


UW GEGEVENS AAN DERDEN?


BV EVOCATEN geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, maakt ze niet openbaar tenzij dit nodig is voor de door u gevraagde diensten van BV EVOCATEN.

Als BV EVOCATEN uw persoonsgegevens aan derden bezorgt en/of openbaar maakt, zijn de derden die uw persoonsgegevens deels of geheel bekomen verplicht uw persoonsgegevens te gebruiken volgens de privacyverklaring van BV EVOCATEN.

Dit sluit niet uit dat BV EVOCATEN uw persoonsgegevens openbaar kan maken:

 • aan de bevoegde overheden wanneer BV EVOCATEN dit verplicht is ingevolge de wet of een gerechtelijke bevel of procedure en/of om de verdediging van haar rechten te beschermen;
 • als BV EVOCATEN al of omzeggens al haar activiteiten overdraagt aan een andere/een derde zullen uw door BV EVOCATEN verzamelde persoonsgegevens deel zijn van de overdracht van haar waarden/activa.

BV EVOCATEN verkoopt uw persoonsgegevens niet.

BV EVOCATEN is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de privacyverklaring, de informatie of de diensten van derden, ook als BV EVOCATEN u in contact brengt met derden op welke wijze ook o.m. door vermelding, verwijzing, verbindingen en/of andere technieken.

BV EVOCATEN heeft geen controle over noch is BV EVOCATEN verantwoordelijk voor het gebruik door derden van uw informatie die u aan deze derden heeft bezorgd, gewild of ongewild door het gebruik van de diensten van deze derden.

DUUR VAN BEWARING?

BV EVOCATEN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Mocht de wet een langere bewaartermijn bepalen zal BV EVOCATEN uw persoonsgegevens voor die langere termijn bewaren.


UW RECHTEN?

Als u uw hierna vermelde rechten, wilt uitoefenen, neem dan contact met BV EVOCATEN:

 • recht om uw gegevens in te kijken;
 • recht om uw gegevens aan te passen;
 • recht om je te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • recht om uw gegevensverwerking te beperken;
 • recht om uw gegevens te laten wissen;
 • recht om uw gegevens in te trekken;
 • recht om uw toestemming in te trekken.

BV EVOCATEN kan uw vraag om uw voormeld(-e) recht(-en) uit te oefenen weigeren wanneer dit overdreven wordt herhaald of onevenredige technische inspanningen vereist of de privacy van anderen in gevaar kan brengen. 

Onevenredige technische inspanningen zijn bijvoorbeeld: het ontwikkelen van een nieuw systeem, het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestaande handelswijze of verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-up systemen bevinden.


HOE WIJ UW GEGEVENS BEVEILIGEN?


BV EVOCATEN neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact met ons via info@evocaat.be.


LEES DE AANPASSINGEN VAN DE PRIVACYVERKLARING.


BV EVOCATEN mag haar privacyverklaring aanpassen door de aanpassing op haar website te plaatsen. BV EVOCATEN raadt u aan regelmatig haar privacyverklaring te controleren, na te lezen zodat u op de hoogte blijft.


KLACHTEN?


Heeft u een klacht over hoe BV EVOCATEN uw persoonsgegevens bekomt, gebruikt of verwerkt, dan kan u BV EVOCATEN contacteren of een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Voor meer informatie zie www.gegevensbeschermingsautoriteit.be .


WILT U NOG INFORMATIE?

Als u verdere informatie wilt of bij problemen over uw persoonsgegevens, contacteer ons op het adres BV EVOCATEN, Krijgslaan 47 te 9000 Gent, België of per e-mail info@evocaat.be

(B)Gent, versie 26 mei 2021

COOKIE BELEID

ALGEMEEN

BV EVOCATEN maakt voornamelijk gebruik van cookies om uw surfervaring op www.evocaat.be (hierna genoemd de “Website”).

Alle gegevens die BV EVOCATEN haalt uit haar cookies zijn anoniem en worden alleen gebruikt om de klantervaring op de Website te begrijpen met als doel om de prestaties en bruikbaarheid van deze Website te verbeteren.

BV EVOCATEN is gerechtigd om deze cookie policy te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de cookie policy wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. 

Van zodra een nieuwe cookie policy uitwerking zal krijgen, zal uw toestemming omtrent het gebruik van cookies wederom gevraagd worden.


Wat is een cookie?


Een cookie, ook wel bekend als een HTTP cookie, een web cookie of een browser cookie, is meestal een klein tekstbestand verzonden van een website en opgeslagen in de webbrowser resp. op het toestel van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website resp. gebruik maakt van een mobiele applicatie. Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. 

Cookies werden ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit die gebruiker in het verleden heeft ondernomen, te herinneren. Ze helpen ons om uw bezoek aan de Website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien u de Website wenst te raadplegen, raadt BV EVOCATEN u aan om de cookies in te schakelen. Echter, indien u verkiest om dit niet te doen, bent u altijd vrij om ze niet in te schakelen.

Cookies kunnen omvatten: het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of een opname van de pagina's welke door de gebruiker werden bezocht, zelfs maanden of jaren geleden. Hoewel cookies geen virussen kunnen bevatten en geen malware kunnen installeren op de gast computer, worden tracking cookies en vooral third-party tracking cookies vaak gebruikt als manieren om lange termijn gegevens van de browsergeschiedenis van individuen samen te stellen – een grote privacy bezorgdheid dat aanleiding vormde voor de Europese en Amerikaanse wetgevers om actie te ondernemen in 2011.
Deze cookieverklaring is in overeenstemming met de huidige Belgische Wet (Wet van 10/07/2012 tot vaststelling van bepalingen betreffende de elektronische communicatie, BS 20/9/2012).


Deze Website gebruikt verschillende types van cookies:

• De strikt noodzakelijke cookies: 

Zoals de naam al doet vermoeden zijn deze cookies strikt noodzakelijk om u in staat te stellen te surfen op de Website resp. gebruik te maken van het Platform of om bepaalde functies, dewelke u hebt aangevraagd, te voorzien.

• Cookies voor functionaliteit: 

Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de Website door het opslaan van uw voorkeuren.

• Tracking cookies: 

Deze cookies zullen gebruikerssessies overleven. Wanneer de Max-Age van een permanente cookie is ingesteld op 1 jaar, dan zal binnen dat jaar de initiële waarde, opgenomen in die cookie, terug verzonden worden naar de server iedere keer de gebruiker de server bezoekt. Dit wordt gedaan om essentiële informatie op te slaan, zoals hoe de gebruiker initieel naar de Website is gekomen. 

Om deze reden worden ze ook wel tracking cookies genoemd. Bijvoorbeeld, zodra u de gewenste taal hebt gekozen, zal de Website uw voorkeur opnemen in een permanente cookie en opslaan op uw browser. Wanneer u daarna opnieuw de Website bezoekt, zal de Website die permanente cookie gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud wordt geleverd in de door u gewenste taal.

• Prestatie cookies: 

Deze cookies helpen om de prestaties van de Website te verbeteren en aldus zo een betere gebruikerservaring te voorzien BV EVOCATEN maakt gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google Inc. 

Google Analytics maakt gebruik van cookies om BV EVOCATEN te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt BV EVOCATEN zaken over hun algehele gedrag – zoals de typische duur van een bezoek aan de Website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt.

• Third party cookies:

Om haar communicaties te ondersteunen heeft BV EVOCATEN haar inhoud verankerd in sociale media kanalen, zoals onder meer YouTube, Facebook, Twitter en LinkedIn, alsook maakt BV EVOCATEN gebruik van de sharing mogelijkheden op sociale netwerken. De kanalen die BV EVOCATEN gebruikt kunnen cookies bevatten van deze websites en BV EVOCATEN controleert deze niet. U dient de relevante website van deze derden te raadplegen voor meer informatie over deze cookies.


Lijst van cookies die de Website gebruikt:


De tabel hieronder bevat een opsomming van de cookies die BV EVOCATEN desgevallend gebruikt en welke informatie deze opslaan.


Functionele cookies:


cookie_policy: deze cookie laat de website weten of u de cookies al dan niet wenst te aanvaarden. 

Duur: Deze vervalt na 1 jaar.

evocaat_session: deze cookie houdt gegevens bij over uw sessie. 

Duur: deze vervalt na 2 uren.

XSRF-TOKEN: deze cookie houdt gegevens bij uw sessie en beveiligt de website tegen hackpogingen. 

Duur: deze vervalt na 2 uren.


Analytische cookies:


Google Analytics cookies

Wij gebruiken Google Analytics cookies om gegevens te verzamelen over uw sessies op onze website. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer aub de cookie & privacyverklaring van Google.

_GA
_GID
_UTMA
_UTMZ


Cookies uitschakelen


Er zijn een aantal opties beschikbaar om het opslaan van cookies te voorkomen. Gelieve de websites van de verschillende browsers te bezoeken om te leren hoe je de opslag van cookies kan blokkeren. Het is goed te beseffen dat wanneer u beslist om al uw cookies te verwijderen u hoogstwaarschijnlijk al uw gebruikersnamen en paswoorden op alle websites die u bezoekt, moet heringeven, waar u dus voordien niet eens moest over nadenken. 


Zoals reeds vermeld, kunnen cookies een echte aanwinst zijn voor uw surfervaring op het web. Wenst u meer te weten over cookies, gelieve de website www.allaboutcookies.org te bezoeken. 

Deze website voorziet meer informatie over cookies, legt gedetailleerd uit hoe je de cookies die u vindt, kunt verwijderen en het toont u hoe u vertrouwde websites kunt toestaan om cookies op te slaan op uw computer.


Contactgegevens BV EVOCATEN


BV EVOCATEN
Krijgslaan 47, 9000 Gent
info@evocaat.be

Achter de schermen zijn wij druk aan het werk om dit platform te optimaliseren!

Wist u dat ons platform voortdurend in opbouw is? Zo kunnen wij u continu ondersteunen met actuele informatie!